ZEBRANIA ZARZĄDU BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W KAŻDY DRUGI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

 OD GODZ.16:00 -17:00

WSZYSTKIE PROBLEMY DZIAŁKOWCÓW PROSIMY ZGŁASZAĆ W DNIACH ZEBRAŃ ZARZĄDU (Z WYJĄTKIEM PILNYCH AWARII) PÓŁ GODZINY PRZED ZEBRANIEM, A NIE NA PRYWATNYCH DZIAŁKACH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

OD DNIA 01.06.2017 NA NASZYM OGRODZIE DZIAŁA MONITORING !!!
 
DZIECI DO LAT 7 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA PLACU ZABAW TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ.
 
ZA SZKODY POPEŁNIONE PRZEZ DZIECI NA TERENIE DZIAŁEK ODPOWIADAJĄ ICH OPIEKUNOWIE.

 

!!! OGŁOSZENIE !!!

  W DNIU 24.04.2019 BĘDZIE PRÓBA PUSZCZANIA WODY DO PODLEWANIA

PROSIMY WSZYSTKICH DZIAŁOWCÓW O ZAKRĘCENIE KRANÓW NA SWOICH DZIAŁKACH.

 

W DNIU 30.03.2019 NA WALNYM ZEBRANIU UCHWALONO NASTĘPUJĄCE OPŁATY

 

 

OPŁATY NA RZECZ OGRODU:

-        składka członkowska 6 zł. do działki

-        opłata na rzecz ogrodu 55 groszy od m2 powierzchni działki

-         opłata na inwestycje 77,43 złotych od działki ( remont domu działkowca)

-        opłata energetyczna 30 złotych od działki

-        opłata za wywóz śmieci 40 zł. do działki

-        energia elektryczna według wskazań licznika (0,54gr/kWh)

  

Działkowcy zobowiązani są do dokonania opłat bieżących w terminie do 31 maja 2019

 

Brak wpłaty w/w terminie spowoduje naliczanie odsetek według obowiązujących taryfach oraz odłączenie dopływu prądu do altany.

 

Opłaty za działkę proszę wpłacać na ogrodowe konto

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

91 8456 0009 2001 0000 2639 0001

 

 

Terminy zbiórki opłat będą podane w późniejszym terminie.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ”BRATEK” w Żorach, zawiadamia, że w dniu 30.03.2019 r. w Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 15:30

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w

II terminie o godz. 16:00

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w

II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD

udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach

18.03.2019 r. w godzinach  09:00 – 12:00  i  16:00 – 18:00 w biurze R.O.D. „Bratek”

  20.03.2019r. w godzinach   9:00 –  12:00  i  16:00  -  18:00 w biurze R.O.D. „Bratek”  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 

  1.    Otwarcie zebrania.

  2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wybór protokolanta.

  3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

  4.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

5.    Wybór komisji Mandatowej,  oraz Uchwał i Wniosków.

6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz za

kadencję.

  7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 r .oraz  za kadencję

8.      Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2018 rok oraz za kadencję wraz z        

         wnioskiem w sprawie absolutorium. 

  9.   Projekt programu działania na kadencję 2019-2022

10.  Projekt planu pracy na 2019.

11.  Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12.  Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019rok przez Komisję Rewizyjną ROD

13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14.  Dyskusja

15.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania

             1)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

             2)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018

             3)  Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

      4)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję

     5)  Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

                    a)  Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej

            ROD  i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD   

             6) Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów    

                 PZD

            7) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminach ich wnoszenia w 2019 roku

            8) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego) , w tym partycypacji finansowej

              działkowców.

            9) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

          10) Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.

          11) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16.  Sprawy różne.

17.  Zakończenie obrad.                                                                   

 

     Zarząd ROD  „ BRATEK”

 

 

  !!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!! 

W dniu 01.09.2018r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn z udziałem Prezydenta Miasta Żory oraz Przewodniczącego Rady Miasta 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:00 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczenie nagrody głównej oraz dyplomów

przez    Prezydenta Miasta

Ø     o 19:30 loteria fantowa

 

Bilety do nabycia od dnia 01.08 do 25.08.2018.na dz.136 w godz.16 -18

 

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!!  

OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00 W BIURZE PRZY BECZCE W DNIACH:

09.05.  - 10.05.2018

16.05.  - 17.05.2018

23.05.  - 24.05.2018

29.05.2018

05.06.2018 

                         Za Zarząd: Z. Klaczyńska - skarbnik

 

!!! OGŁOSZENIE !!! 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

 DNIA 01.06.2018 (PIĄTEK)NA FESTYN

Z OKAZJI DNIA DZIECKA OD GODZ.16:00

NA DOMU DZIAŁKOWCA. 

OD GODZ. 14:00-16:00 ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI, CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

BILETY W CENIE 12 ZŁ. DO NABYCIA W DNIACH 10.05 – 27.05 2018 W GODZ. 16:00 -18:00

NA DZIAŁCE nr 136

 

Opłaty za użytkowanie działki na 2018r uchwalone
na  Walnym Zebraniu Działkowców ROD BRATEK
w dniu 10.03.2018 r.

Opłata ogrodowa                             0,50 zł.  za  1m2 powierzchni działki

Składka członkowska                       6,00zł.  od działki

Opłata energetyczna                     21,00zł.  od działki

Opłata inwestycyjna                      50,00zł.  od działki

Opłata za wywóz śmieci                30,00 zł od działki

Opłata za wodę gruntową             15,00 zł od działki

Opłata za zużytą energię elektryczną – wg. odczytu licznika po cenie 0,54zł/kWh.

 

Termin wnoszenia opłat  -  do 31.05.2018 r.

Terminy zbierania opłat przez Skarbnika ogrodu zostaną podane w połowie  kwietnia.                                                                                 

                                                                                                                Z.Klaczyńska – skarbnik

 

 Ogłoszenie

W DNIU 26.04.2018r ZARZĄD ROD „BRATEK” ORGANIZUJE WYCIECZKĘ DO OGRODU KAPIAS w GOCZAŁKOWICACH.

                                                                            CENA TO 5,00ZŁ OD OSOBY.

ZAPISY NA DZIAŁCE 136 LUB

KONTAKT TEL. 721 144 662

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

  

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ”BRATEK” w Żorach, zawiadamia, że w dniu 10 .03.2018 r. w Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 16:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16:30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w

II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

 

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD

udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu

02.03.2018 r. w godzinach 17:00 – 18:00 w biurze R.O.D. „Bratek”

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

       1 .  Otwarcie zebrania.

       2.   Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

       3.   Zatwierdzenie porządku obrad.

       4 .  Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

       5 .  Wybór komisji Mandatowej,  oraz Uchwał i Wniosków.

       6.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r., (sprawozdanie merytoryczne

               i   finansowe).

       7 .  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.

       8.   Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok

             z  wnioskiem o  przyjęcie sprawozdania. 

       9.   Projekt planu pracy na 2018 r.

 1. Projekt preliminarza finansowego na 2018r.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 3. Dyskusja.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD  w 2017
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w 2017 roku
 7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
 8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego) w tym partycypacji finansowej   
 9. Uchwała w sprawie świadczeń i nagród z tytułu prac społecznych na 2018
 10. Uchwała planu prac na 2018 rok..
 11. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu ( opłata za wywóz śmieci i opłaty energetycznej)
 12. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2018
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

 

Zarząd R.O.D. „BRATEK”                                                                            

 

 !!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!! 

W dniu 09.09.2017r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:30 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczanie dyplomów

Ø     o 19:30 loteria fantowa 

Na festynie zagra zespół  „DYNAMIC

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

W dniach 18 – 19.08.2017 odbył się jesienny przegląd działek.

Komisja w składzie:

Stanisław Świętuch   -  przewodniczący

Stanisław Nizioł        - członek

Michał  Miłek       - sekretarz

 

Wyróżnili działki :

 

91     Baron Barbara Roman   nagroda specjalna

20     Kołodziejczyk Jolanta Roman

90     Nowak  Stanisław

106    Koczwara Celina, Zimny Tadeusz

162    Krajewska  Karina

165    Moćko  Ewa  Stanisław

176    Grzesik  Urszula  Zenon

178    Sobkowiak Barbara Jan

179    Siedlarz  Ewa Damian

 

Szczególne wyróżnienie dla al.Fasolowej

 

Właścicieli wyróżnionych działek prosimy o odbiór dyplomów w dniu festynu o godz.19:00

 

 

   

!!!OGŁOSZENIE!!! 

OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00 W BIURZE PRZY BECZCE W DNIACH:            

    09.05.  - 10.05.2017

    16.05.  - 17.05.2017

    23.05.  - 24.05.2017

                             30.05.2017 

    Opłaty za użytkowanie działki na 2017 r. uchwalone na  Walnym Zebraniu Działkowców ROD BRATEK w dniu 25.03.2017 r.

Opłata ogrodowa                             0,45 zł.  za  1m2 powierzchni działki.

Składka członkowska                    6,00zł.  od działki.

Opłata energetyczna                      35,00zł.  od działki..

Opłata inwestycyjna                      30,00zł.  od działki.

Opłata za zużytą energię elektryczną – wg. odczytu licznika po cenie 0,54zł/kWh.

Za Zarząd: Z. Klaczyńska - skarbnik

!!!OGŁOSZENIE!!! 

W DNIACH 10.- 11.05.2017

 ODBĘDZIE SIĘ WIOSENNY  PRZEGLĄD DZIAŁEK 

SKŁAD KOMISJI: 

STANISŁAW ŚWIĘTUCH                       - przewodniczący

MICHAŁ MIŁEK                                     - sekretarz 

STANISŁAW NIZIOŁ                               - członek

MARIAN MŁYŃSKI                               - członek

 

 

AKTUALNIE FUNKCJE GOSPODARZY OGRODU PEŁNIĄ :

JAN     ŁUCKI                     DZ. NR.135                                                   TEL. 514 903 502

MARIAN MŁYŃSKI           DZ.NR.105

UAWAGA !!! 

 

KLUCZE OD BRAMY NR 1  

DZIAŁKA   NR.135        J. ŁUCKI                           Tel.  514 903 503

DZIAŁKA   NR.105        M. MŁYŃSKI                   Tel.  669 582 105

DZIAŁKA   NR. 136       Z. KLACZYŃSKA           Tel.  721 144 662

DZIAŁKA   NR 139        S. ROGULKA                   Tel.  698 135 802

DZIAŁKA   NR  32         J. WYCHRYSTENKO

DZIAŁKA   NR. 93         B. GROCHOWALSKI

DZIAŁKA   NR. 90      S. NOWAK  

BRAMA NR.2 OD UL. SPÓŁDZIELCZEJ 

DZIAŁKA NR. 135          J. ŁUCKI                              TEL.  514 903 503

DZIAŁKA NR    59          A. STANISZ  

BRAMA NR. 3  OD UL. OKRĘŻNEJ PRZY Z.T.K 

DZIAŁKA NR.135         J. ŁUCKI                                 TEL. 514 903 503

 

 

 

   !!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!!

  W dniu 03.09.2016r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00

 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:30 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczanie dyplomów

Ø     o 19:30 loteria fantowa

 

Na festynie zagra zespół  „DYNAMIC”

 

Bilety w cenie 10 zl. do nabycia od dnia 25.07 do 26.08.2016.na dz.136 i 156

 

 

!!! OGŁOSZENIE !!!

 ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W STROJACH DNIA 01.06.2016 (ŚRODA) NA FESTYN

Z OKAZJI DNIA DZIECKA OD GODZ.15:00

NA DOMU DZIAŁKOWCA.

 

OD GODZ. 12:00-14:00 ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI, CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

BILETY W CENIE 12 ZŁ. DO NABYCIA W DNIACH 10.05 – 24.05 2016 W GODZ. 16:00 -18:00

NA DZIAŁCE NR. 136 i 156

 

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00 W BIURZE PRZY BECZCE W DNIACH: 

          04.05.2016

    10.05.  - 11.05.2016

    17.05.  - 18.05.2016

    24.05.  - 25.05.2016

    31.05.2016

                                                      Za Zarząd: Z. Klaczyńska - skarbnik

       

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

W DNIACH 04.- 05.05.2016  ODBĘDZIE SIĘ

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

SKŁAD KOMISJI:

 

ALOJZY WÓJCIK                          - przewodniczący

STANISŁAW ŚWIĘTUCH             - sekretarz                                                          

STANISŁAW NIZIOŁ                     - członek

  

Opłaty za użytkowanie działki na 2016r uchwalone
na  Walnym Zebraniu Działkowców ROD BRATEK
w dniu 02.04.2016 r.

Opłata ogrodowa                             0,45 zł.  za  1m2 powierzchni działki.

Składka członkowska                      6,00zł. od działki.

Opłata energetyczna                     30,00zł.  od działki.

Opłata na wodę pitną                       5,00zł.  od działki.

Opłata na licznik elektryczny        60,00zł.  od działki.

Opłata za zużytą energię elektryczną – wg. odczytu licznika po cenie 0,58zł/kWh.

 

Termin wnoszenia opłat  -  do 31.05.2016 r.

Terminy zbierania opłat przez Skarbnika ogrodu zostaną podane w połowie  kwietnia.                                                                                 

                                                                                                                                                                         Z.Klaczyńska – skarbnik

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ”BRATEK” w Żorach, zawiadamia, że w

Dniu 02 .04.2016 r. w Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 16:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w

II terminie o godz. 16:30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w

II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD

udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu

21.03.2016 r. w godzinach 17:00 – 18:00 w biurze R.O.D. „Bratek”

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

5.      Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 r.

8.      Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015rok z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.      Projekt planu pracy na 2016 r.

10.  Projekt preliminarza finansowego na 2016r.

11.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.  Dyskusja.

13.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD  w 2015

14.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015

15.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w 2015 roku

16.  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.

17.  Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców

18.  Uchwalenie planu prac na 2016 rok..

19.  Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2016

20.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21.  Sprawy różne.

22.  Zakończenie obrad.

Zarząd R.O.D. „BRATEK”

                            

 

                                                                             

                                

 

Żory  06.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

 W związku z utrzymującą się suszą, aby umożliwić korzystanie z wody ogrodowej działkowcom którzy w godzinach porannych są w pracy, wprowadza się reglamentacje wody.

Od dnia dzisiejszego tj. 06.08.2015r do odwołania w dniach nieparzystych (np.7;9; 11itp.) woda będzie puszczana do sieci o godzinie 17.30

                             Za Zarząd: A.Włuka –Prezes Zarządu.

  

!!!   KONKURS   !!!

ZARZĄD R.O.D. „BRATEK” OGŁASZA KONKURS NA WYKONANIE JESIENNEJ KOMPOZYCJI KWIATOWEJ.
ZROBIONE BUKIETY PROSIMY DOSTARCZYĆ W DNIU 04.09.2015 W GODZINACH OD 10:00 DO 18:00 NA DOM DZIAŁKOWCA.
NAGRODA GŁÓWNĄ JEST TORT.
WYKONAWCA NAJPIĘKNIEJSZEJ KOMPOZYCJI ZOSTANIE OGŁOSZONY W DNIU FESTYNU 05.09.2015 O GODZ. 19:30

  

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

W DNIACH 20.–21.08.2015

 ODBĘDZIE SIĘ JESIENNY

PRZEGLĄD DZIAŁEK 

SKŁAD KOMISJI: 

ŚWIĘTUCH STANISŁAW             - przewodniczący

GRZEGORZ CHĘTNICKI              - sekretarz

ALOJZY WÓJCIK                          -  instruktor ogrodowy

MARIA SZARY                              - członek zarządu

 

 

   !!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!!

 

W dniu 05.09.2015r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:30 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczanie dyplomów

Ø     o 19:30 loteria fantowa

 

Na festynie zagra zespół  

„DYNAMIC”

Bilety w cenie 10 zl. do nabycia od dnia 04.08 do 31.08.2015.na dz.136 i 156

 

INFORMACJA.

Informujemy że na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD Okręgu Śląskiego który odbył się w dniu 11.06.2015r. w Chorzowie Batorym spośród przedstawicieli żorskiego środowiska działkowców zostali wybrani:
p. Lucyna Cyrek - ROD Aster – na Członka Zarządu OZ Katowice,
p. Irena Fijałkowska- ROD Chemik – na Z-cę Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
p. Stanisław Świętuch – ROD Bratek – na Delegata na Krajowy Zjazd PZD,
                     który odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie.

Ponadto z terenu Delegatury w  Rybniku do OZ Katowice zostali wybrani:
Jan Jaworek (Rybnik) – na sekretarza OZ  oraz na członków OZ -  Andrzej
Kurzanowski (Jastrzębie), Władysław Gumieniak (Racibórz), Józef Tomas (Wodzisław).


                                  Gratulujemy!!!

                                                            Andrzej Włuka.

                

!!! OGŁOSZENIE !!! 

W DNIU 01.06.2015 (PONIEDZIAŁEK)OD GODZ.15:00 ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W STROJACH NA FESTYN

PT.” ŚWIAT BAJKI

Z OKAZJI DNIA DZIECKA

NA DOMU DZIAŁKOWCA.

 

OD GODZ. 12:00-14:00 ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI,

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

BILETY W CENIE 12 ZŁ DO NABYCIA W DNIACH 12.05 – 24.05.2015 W GODZ. 16:00 -18:00

NA DZIAŁCE nr. 136 i 156

              

!!!OGŁOSZENIE!!! 

OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00

w biurze przy beczce w dniach:

 

      06.05. - 07.05.2015r

13.05.  - 14.05.2015r  

20.05.  - 21.05.2015r   

27.05.  - 28.05.2015r 

                         Za Zarząd: Z. Klaczyńska - skarbnik

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!! 

W DNIACH 04. -06.MAJA 2015

 ODBĘDZIE SIĘ WIOSENNY

PRZEGLĄD DZIAŁEK 

SKŁAD KOMISJI:

 

ŚWIĘTUCH STANISŁAW           - przewodniczący

GRZEGORZ CHĘTNICKI               - sekretarz                                                          

ALOJZY WÓJCIK                            - instruktor ogrodowy

MARIA SZARY                                 - członek zarządu

 

 

Opłaty za użytkowanie działki na 2015 r. uchwalone
na  Walnym Zebraniu Działkowców ROD BRATEK
w dniu 28.03.2015 r.

Opłata ogrodowa                           0,33 zł.  za  1m2 powierzchni działki.

Składka członkowska                     6,00zł. od działki.

Opłata energetyczna                     30,00zł.  od działki.

Opłata na wodę pitną                       5,00zł.  od działki.

Opłata inwestycyjna                      50,00zł.  od działki.

Opłata za zużytą energię elektryczną – wg. odczytu licznika po cenie 0,55zł/kWh.

 

Termin wnoszenia opłat  -  do 31.05.2015 r.

Terminy zbierania opłat przez Skarbnika ogrodu zostaną podane w miesiącu kwietniu.

Opłaty można też wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy ogrodu:
- opłatę inwestycyjną (50zł) na konto
          Bank Spółdzielczy Żory  nr rach.  64 8456 0009 2001 0000 2639 0002
- pozostałe opłaty na konto
           Bank Spółdzielczy Żory  nr rach.  64 8456 0009 2001 0000 2639 0001.

                                                                       

                                                                           A. Włuka – Prezes Zarządu.

 

                                                            

Wyniki Wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd PZD 

dokonanych na Walnym Zebraniu Działkowców
ROD „BRATEK” w Żorach  w dniu 28,03.2014 r.

              Zarząd Ogrodu:   

Prezes Zarządu                                   Andrzej Włuka             dz. nr  44       tel.     782 496 081

Wiceprezes                                        Michał Miłek                dz. nr     6

Skarbnik Ogrodu                                Zofia Klaczyńska         dz. nr 136                721 144 662

Sekretarz Zarządu                               Janina Wychrystenko   dz. nr   32                506 533 542

Gospodarz Domu Działkowca            Maria Szary                  dz. nr   46               691 852 707

Członek Zarządu-Gospodarz Ogrodu  Alojzy Wójcik              dz. nr 156                886 960 267

Członek Zarządu                                Grzegorz Chętnicki      dz. nr    144 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                Stanisław Świętuch        dz. nr.   71

Sekretarz                           Stanisław Nowak           dz. nr    90

Członek                             Krystyna Młyńska         dz. nr   105

Delegaci na Okręgowy Zjazd PZD:

Alojzy Wójcik;  Stanisław Świętuch;  Andrzej Włuka.

  A. Włuka- Prezes Zarządu.

                                                                                 

OGŁOSZENIE.

 W dniu 17.04.2015 r. w godzinach popołudniowych zostanie puszczona woda do instalacji ogrodu.

Do tego czasu należy sprawdzić stan instalacji i zamknąć zawory na działkach.

                                                               Andrzej Włuka – Prezes.

 

      -------------------------------------------------------------------------

Proponowany porządek 

Zebrania wszystkich działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia

ogrodowego w dniu 25.10.2014 w ROD „BRATEK”

w Żorach                                   

1                     Otwarcie zebrania

2                     Wybór Przewodniczącego zebrania

3                     Wybór Prezydium zebrania

4                     Wybór protokolanta zebrania

5                     Zatwierdzenie porządku obrad

6                     Zatwierdzenie regulaminu obrad

7                     Wybór Komisji Mandatowej

8                     Wybór  Komisji Uchwał i wniosków

9                     Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

10                  Wniosek przedstawiciela PZD o pozostawieniu ROD w stowarzyszeniu ogrodów PZD

11                  Wniosek przedstawiciela grupy inicjatywnej działkowców z ogrodu o wyodrębnienie ROD

                      z e stowarzyszenia ogrodowego  PZFD / Jeżeli jest taka/

12                  Dyskusja

13                  Podjecie uchwał

14                  Zakończenie zebrania

                                                                                                                                              

                                                                                              A. Włuka – Prezes Zarządu.

………………………………………

 Uwaga: Porządek taki sam na I i ewentualnie II termin zebrania.

 

 

..................................

(pieczęć ROD)

 

REGULAMIN

zebrania działkowców ROD ...BRATEK............................w …Żorach... w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

odbytego dnia  ..25.10.2014 r.

 

1.      Prawo udziału w zebraniu mają działkowcy korzystający na podstawie prawa do działki z działek położonych na terenie ROD  …BRATEK….......

2.      Działkowcy uczestniczący w zebraniu  ROD …BRATEK............ mają prawo zgłaszać wnioski oraz głosować (czynne prawo wyborcze) nad proponowanymi uchwałami.

3.      Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania i komisji) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący działkowcami w ROD. ......BRATEK................

4.      Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

5.      Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

6.      Zebranie wybiera komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

7.      Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

8.      Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9.      Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD w zakresie, w jakim jego postanowienia nie pozostają  w sprzeczności z ustawą o ROD.

10.  Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

11.  Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

12.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ...3 minut...

13.  Zaproszeni goście mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także: przedstawiciel stowarzyszenia ogrodowego PZD składający wniosek o pozostawieniu ROD w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz przedstawiciel grupy inicjatywnej działkowców z tego ogrodu składającej wniosek o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD.

14.  Komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza brak uprawnień do podjęcia uchwał w I terminie.  Zebranie ulega rozwiązaniu po poinformowaniu, że zebranie w II terminie odbędzie się w innym terminie podanym w zawiadomieniu, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

15.  Prawomocność zebrania w II terminie stwierdza komisja mandatowa, jeżeli obecnych na zebraniu jest ponad 3/10 liczby działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki

16   Komisja uchwał i wniosków przedstawia pod głosowanie wnioski działkowców dotyczące stowarzyszenia, które ma prowadzić ROD. Głosowanie uchwały przeprowadza Przewodniczący zebrania.

17   Uchwała zebrania działowców odbywającego się w I terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności w momencie głosowania co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek w ROD.

18   Uchwała zebrania działowców odbywającego się w II terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności w momencie głosowania co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek w ROD.

18    Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Przewodniczący może powołać do pomocy w liczeniu głosów działkowców uczestniczących w zebraniu.

19    Ważność uchwały o wyodrębnieniu ROD uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w ustawie o ROD.

20    Uchwałę podpisują Przewodniczący zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

21    W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po głosowaniu, zarząd ROD przekazuje komitetowi założycielskiemu nowego stowarzyszenia ogrodowego dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów formalnych zwołania zebrania zapisanych w art. 69 ust. 2 ustawy o ROD oraz protokół z głosowania.

22    Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

23    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

A. Włuka- Prezes Zarządu

                                                                                ...........................................................

                                                                                  

......Żory............., dnia …. 25.10.2014 r……..

 

 

INFORMACJA

Zarząd ogrodu ROD "Bratek" informuje, że u gospodarza ogrodu p. A. Wójcik działka nr 156 znajdują sie listy, na których można złożyć podpis poparcia projektu, sprzeciwiającego się nowelizacji ustawy o prawie budowlanym. Wszystkich działkowców członków ich rodzin oraz korzystających z dobrodziejstwa kontaktu z przyrodą zapraszamy do akcji zbierania podpisów.

 Za Zarząd:   A. Włuka –Prezes

 

!!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!!

 W dniu 06.09.2014r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00

 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:30 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczanie dyplomów

Ø     o 19:30 loteria fantowa

 

Na festynie zagra zespół  „DYNAMIC”

 

Bilety w cenie 10 zl. do nabycia od dnia 04.08 do 31.08.2014.na dz.136 i 156

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

W DNIACH 14. -16.SIERPNIA.2014

 ODBĘDZIE SIĘ JESIENNY

PRZEGLĄD DZIAŁEK 

SKŁAD KOMISJI: 

ŚWIĘTUCH STANISŁAW             - przewodniczący


ALOJZY WÓJCIK                          - członek komisji

JÓZEF KLACZYŃSKI                   - członek komisji

 

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATEK” w Żorach ul. Okrężna 3C ogłasza przetarg w formie  konkursu ofert na wykonanie robót remontowych w zakresie remontu schodów do Domu Działkowca oraz robót malarskich konstrukcji stalowych.

Remont schodów:
- rozebranie starych schodów z kostki brukowej i krawężników (4 stopnie o długości ~2,0m każdy)
- zabetonowanie nowych schodów, (cztery stopnie długości  ~1,5m),
- obłożenie stopni płytkami,
- wykonanie barierki metalowej
- wykonanie nowej wylewki Lastriko o powierzchni 1,8m2  na tarasie,

 

Roboty malarskie:
- czyszczenie ręczne i mechaniczne powierzchni stalowej  - powierzchnia do  czyszczenie ~140 m2.
- jednokrotne malowanie konstrukcji metalowej zbiornika wody użytkowej oraz zadaszenia nad
   tarasem i   magazynem -powierzchnia do malowania ~300 m2.

Zbiornik wody użytkowej stanowi cysterna kolejowa o pojemności 60m3 posadowiona na podporach żelbetowych o wysokości 3,0m. (praca z drabin).

Materiały dostarcza Zamawiający.

Termin wykonania do 31.08.2014 r.

Oferty należy składać do dnia 12.07.2014 r. na adres:  bratekzory@interia.eu

Dane do kontaktu:
 Prezes Zarządu Andrzej Włuka tel. 782 496 081 lub Gospodarz Ogrodu Alojzy Wójcik tel. 886 960 267.

 

!!!! UWAGA !!!!

 ZARZĄD R.O.D. „BRATEK” POSZUKUJE FIRMY, KTÓRA BY WYKONAŁA PRACE ANTYKOROZYJNE.

PROSIMY O KONTAKT Z GOSPODARZEM OGRODU P. WÓJCIKIEM DZ.NR.156

 

                                  Żory dnia  17.06.2014 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że ulega zmianie termin najbliższego obowiązkowego szkolenia dla nowych działkowców które odbędzie się

w dniu 27 czerwca 2014 r. (piątek)o godz. 1600

(a nie w czwartek 26.06.3014 r.)
w Centrum Organizacji Pozarządowych 
na Os. Sikorskiego.

                           Za Zarząd:   A. Włuka –Prezes.

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!!

 OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00 W BIURZE PRZY BECZCE W DNIACH:

      06.05. - 07.05.2014

13.05. - 14.05.2014  

20.05. - 21.05.2014

27.05. - 28.05.2014 

                         Za Zarząd: Z. Klaczyńska - skarbnik

 

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

W DNIACH 5. -7.MAJ 2014r

 ODBĘDZIE SIĘ WIOSENNY

PRZEGLĄD DZIAŁEK

 SKŁAD KOMISJI: 

ŚWIĘTUCH STANISŁAW             - przewodniczący

ROMUALD MYRDA                     - członek komisji

JÓZEF KLACZYŃSKI                   - członek komisji

 

 

 

 

 

 

Zarząd ROD „BRATEK” w Żorach

Zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Odbędzie się w dniu 29.03.2014r. w Domu Działkowca na ROD „BRATEK”

 

POCZATEK OBRAD

W I terminie godz.15:00 w II terminie godz.15:30

Zgodnie z §79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu

Przepis dotyczy II terminu

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

                Członek Zarządu ROD                                                    Prezes Zarządu ROD

                …Z. Klaczyńska……………………..                                                           …A. Włuka………………….

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17.03.2014r.w godz.17:00 – 19:00 w Domu Działkowca na ROD „BRATEK”.

 

Plan szkoleń Delegatury Rybnik dla działkowców środowiska Żory w 2014 r.

 

Lp.

Rodzaj szkolenia

Data

Miejsce szkolenia.

1

Szkolenie dla kandydatów na nowych działkowców

25.04.2014

Godz. 16.00

Centrum Organizacji Pozarządowych

Żory Os. Sikorskiego.

2

Szkolenie dla kandydatów na nowych działkowców.

27.06.2014

Godz. 16.00

Centrum Organizacji Pozarządowych

Żory Os. Sikorskiego.

3

Pokaz cięcia drzew ziarnkowych i krzewów owocowych.

26.04.2014

Godz. 13.00

ROD „Zielony Jar”

4

Pokaz cięcia drzew ziarnkowych i krzewów owocowych.

10.05.2014

Godz. 13.00

ROD „Pod Kasztanami”

5

Pokaz cięcia drzew pestkowych i krzewów owocowych.

09.08.2014

Godz. 13.00

ROD „Bratek”

 

Pokaz cięcia drzew pestkowych i krzewów owocowych.

23.08.2014

Godz. 13.00

ROD „Chemik”

6

Konferencja Ogrodnicza dla Ogrodowych Instruktorów Fachowych.

11-12.09.2014

Godz. 16.00

ROD „Aster”

7

Szkolenie dla kandydatów na nowych działkowców.

24.10.2014

Godz. 16.00

Centrum Organizacji Pozarządowych

Żory Os. Sikorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!!

W dniu 07.09.2013r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00

 

Ø      od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

Ø      od 16:00 – 18:30 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

Ø      o 19:00 wręczanie dyplomów

Ø     o 19:30 loteria fantowa 

Na festynie zagra zespół  „DYNAMIC” 

Bilety w cenie 10 zł. do nabycia od dnia 08.08 do 31.08.2013.na dz.136 i 156

 

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!!

 

W DNIACH 16.08 -17.08. 2013

 ODBĘDZIE SIĘ JESIENNY

PRZEGLĄD DZIAŁEK 

SKŁAD KOMISJI:

 

ŚWIĘTUCH STANISŁAW             - przewodniczący

ROMUALD MYRDA                     - członek komisji

JÓZEF KLACZYŃSKI                   - członek komisji

 

                                                                      

                        Żory dnia28.05.2013 r.

OGŁOSZENIE .

Informujemy że najbliższe obowiązkowe szkolenie dla nowych działkowców odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. o godz. 1600 w Centrum Organizacji Pozarządowych 
na Os. Sikorskiego.

        Za Zarząd:   A. Włuka –Prezes.

 

 

                                                                                                                      Żory dnia22.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

W związku z remontem wjazdu, w okresieod 3 do 7 czerwca 2013 r.
wjazd na teren ogrodu przez bramę nr 1 będzie niemożliwy.        

Za Zarząd: Andrzej Włuka-Prezes.

 

OGŁOSZENIE

Od początku czerwca 2013 r. rozpoczną się prace przy wymianie ogrodzenia od strony ul. Okrężnej i od strony wschodniej Ogrodu. Działkowcy użytkujący działki przylegające do ogrodzenia zobowiązani są do wycięcia lub przycięcia krzewów przy ogrodzeniutak aby był wolny dostęp szerokości 50cm po obu stronach siatki.W przypadku nie przycięcia krzewów przez działkowca, firma wykonująca roboty będzie przycinać rośliny według własnych potrzeb.


Za Zarząd: Andrzej Włuka-Prezes.

 

OGŁOSZENIE

Przypomina się że na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów motorowych (dotyczy to zwłaszcza motocykli i skuterów). Wjazd samochodu na teren ogrodu jest dopuszczalny tylko w celu dowiezienia cięższych materiałów, a czas postoju samochodu na działkach należy ograniczyć do czasu niezbędnego do wyładunku lub załadunku materiałów.        

Za Zarząd: Andrzej Włuka-Prezes.

 

 

!!!OGŁOSZENIE!!! 

OPŁATY ZA DZIAŁKI  BĘDĄ ZBIERANE W GODZN.16:00 – 18:00 W BIURZE PRZY BECZCE W DNIACH:

29.04. - 30.04.2013 (godz.16:00-17:00)

      06.05. - 07.05.2013

13.05. - 14.05.2013  

20.05. - 21.05. 2013   

 27.05. - 28.05.2013

 

!!!! OGŁOSZENIE !!!! 

W DNIACH 01.- 03.05.2013  OD GODZ. 15:00 ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA WĘDKOWANIE. 

 

 

 UWAGA !!!

W NAJBLIŻSZYM CZASIE CHCEMY PUŚCIĆ WODĘ NA DZIAŁKI W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY WSZYSTKICH O KONTROLĘ SWOICH UJĘĆ WODNYCH, PONIEWAŻ Z LICZNYMI KRADZIEŻAMI KRANÓW U WIELU DZIAŁKOWCÓW MOŻE ICH BRAKOWAĆ.

BRAK KRANÓW LUB ZAŚLEPEK UNIEMOŻLIWI PUSZCZANIU WODY.

                                                                            Żory dnia 15.02.2013 r.

OGŁOSZENIE.

Informujemy że w dn. 26.04.2013 r. o godz. 1600 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach na Os. Sikorskiego, odbędzie się pierwsze w tym roku obowiązkowe szkolenie dla nowych działkowców.

                                                                                              Za Zarząd:    A. Włuka.

!!!! OGŁOSZENIE !!!! 

W DNIU 02.05.2013 W GODZ.10:00-15:00 NA NASZYM OGRODZIE ODBĘDZIE SIĘ KIERMASZ OGRODNICZY ZORGANIZOWANY PRZEZ SKLEP LEROY MERLIN

 NA KTÓRYM MOŻNA BĘDZIE ZAKUPIĆ MIĘDZY INNYMI:

- ZIEMIĘ OGRODOWĄ, TORF, KORĘ,

- NAWOZY I ODŻYWKI

- NASIONA TRAW

- SADZONKI KWIATÓW I KRZEWÓW

- NARZĘDZIA OGRODOWE

- MEBLE OGRODOWE itd.

SKLEP ZAPEWNIA NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY ORAZ NIESPODZIANKI  DLA DZIAŁKOWCÓW.

 

!!! UWAGA !!!

W DNIACH 20-21.04.2013r ODBĘDZIE SIĘ ODCZYT LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH.

CHĘTNYCH DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY BY CHCIELI SKONTROLOWAĆ STAN SWEGO LICZNIKA, MOGĄ W/W TERMINIE BYĆ OBECNI PRZY SKRZYNKACH Z LICZNIKAMI.                      DZIAŁKOWCY U KTÓRYCH LICZNIKI SĄ W ALTANACH PROSI SIĘ O PODANIE JEGO STANU PANU ALOJZOWI  DZIAŁKA NR.156.

 

 

                                                                                                             Żory dnia09.01.2013 r.

OGŁOSZENIE.

Na podstawie §77 Statutu oraz §26 Regulaminu ROD,
Zarząd ROD BRATEK zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2013 r. na dzień
02.03.2013 r. (sobota) o godz. 1500 w Domu Działkowca.

 

Zgodnie z  §28  Regulaminu, w przypadku braku o godz. 1500wymaganej większości członków PZD, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 1530.

Materiały informacyjne tj.
- sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2012,
- protokół Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
- plan pracy i preliminarz finansowy na 2013 r.
udostępnione będą do wglądu w dniu 15.02.2013 r. w godz. 1700÷1800 w biurze Zarządu Ogrodu.
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział.      
      

Za Zarząd:
                                                                                                                      A. Włuka.

 

                                                                                              Żory dnia07.01.2013 r.

OGŁOSZENIE.

Informujemy że w dn. 16.01.2013 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach na Os. Sikorskiego, odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawiciela Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD z aktywem i działkowcami ze środowiska Żory.
Celem nadzwyczajnych walnych zebrań informacyjnych jest zapoznanie działkowców z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zebranie podpisów poparcia projektu na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz zapoznanie z projektami ustaw o ROD opracowanych przez Solidarną Polskę, Platformę Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Wszystkich chętnych do uzyskania informacji z pierwszej ręki serdecznie zapraszamy. Żaden z działkowców nie powinien stać bezczynnie gdy decyduje się przyszłość naszych ogrodów.

                                                                                              Za Zarząd:
                                                                                                                      A. Włuka.

 

 

Żory 05.10.2012 r.

OGŁOSZENIE.

Informujemy że w dniu 10÷11.11.2012 r. na placu zabaw będzie podstawiona przyczepa z ZTK do wywozu liści i odpadów zielonych z terenu ROD „Bratek”.

Za Zarząd: A. Włuka.

 

 

OGŁOSZENIE

Żory dnia 11.10.2012 r.

Informujemy, że najbliższe obowiązkowe szkolenie dla nowych Działkowców odbędzie się w dn. 26.10.2012 r. o godz. 16.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach na Os. Sikorskiego.

Za Zarząd: A.Włuka.

Jeśli ktoś posiada swoje zdjęcia lub filmy dotyczące naszego ogrodu, a chciałby je upublicznić to można je przesyłać na adres e-mail:

rodbratek@vp.pl lub bratekzory@interia.eu

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Żory dnia 30.07.2012 r.

!!! FESTYN DZIEŃ DZIAŁKOWCA !!!

 W dniu 01.09.2012r zapraszamy wszystkich działkowców na festyn.

Start godzina 17:00

 

-od 13:00 – 16:00 zapraszamy na wędkowanie

-od 16:00 – 18:00 wydawanie poczęstunku na wykupione bony

-o 18:30 wręczanie dyplomów

-o 19:00 loteria fantowa

 

Na festynie zagra zespół

 

 „DYNAMIC”

Bilety w cenie 10 zł. do nabycia od dnia 30.07 do 27.08.2012 na dz.136 i 156

 

Żory dnia 07.05.2012 r.

OGŁOSZENIE.

Informujemy że w tym roku, wiosenny przegląd działek przeprowadzony zostanie w dniach 25-26-27 maja 2012 r.

Przedmiotem oceny będzie:
- zgodność zagospodarowania działki z postanowieniami Regulaminu ROD,
- czystość i estetyka na działce,
- postawa społeczna użytkownika działki, (przestrzeganie zasad współżycia
  społecznego na Ogrodzie, udział w pracach na rzecz Ogrodu itp.)
Przegląd przeprowadzi powołana przez Zarząd ROD komisja w składzie:
Stanisław Świętuch                        - Przewodniczący,
Barbara Szachtsznajder                  - Członek Zarządu,
Alojzy Kotlarczyk                          - Członek,
Józef Sługocki                                - Członek.

                                                                                              Za Zarząd:   A.Włuka.

 

   Żory dnia  27.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy że opłaty za użytkowanie działki w roku 2012 r. będą zbierane w godzinach  16.00÷18.00 w biurze przy magazynie w dniach:

8-9.05;  16-17.05;   22-23-24.05;    30-31.05.2012 r.

Przypominamy że zgodnie z §148 Regulaminu ROD,  oraz uchwałą Walnego Zebrania, opłaty należy wnosić w terminie do 31.05.2012 r.

W przypadku nieterminowych płatności, za zwłokę  naliczane będą odsetki ustawowe.

                                                 Za Zarząd:     A. Włuka.

                                                                                                              Za Zarząd Za 

Do wiadomości działkowców

Zebrania Zarządu w 2012 r. będą się odbywać w każdy trzeci (a nie drugi) poniedziałek miesiąca.

Tę zmianę wprowadziliśmy na ostatnim spotkaniu Zarządu  17.04.2012 r. 

                                                                                                                Za Zarząd:     A. Włuka.

 

 

 

OGŁOSZENIE 

Informujemy że w dniu 10.05.2012 r. o godz. 16.00 w Domu Działkowca ROD „BRATEK” odbędzie się Konferencja ogrodnicza dla instruktorów ogrodowych, działkowców środowiska  Żory.

Tematyka konferencji:

1.    Podstawy prawidłowej agrotechniki uprawy warzyw - wykład
mg inż. Józef Tomas, -Kierownik Ośrodka Szkoleniowego przy Delegaturze Rejonowej w Rybniku.

2.    Zasady cięcia drzew, krzewów - Instruktor Okręgowy Zbigniew Gorzkowski.

3.    Praktyczny pokaz cięcia drzew i krzewów - Instruktor Okręgowy Piotr Nabrdalik.

Obecność Instruktorów Ogrodowych obowiązkowa.

                                                                                  Za Zarząd:  A. Włuka.

 

 

Żory dnia 27.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy  działkowych wędkarzy, że w majowy weekend tj.01 i 03 maja 2012 w godzinach 14-18-tej udostępniony będzie ogrodowy stawik do rekreacyjnego wędkowania.

Zainteresowanych działkowiczów, serdecznie zapraszamy do miłego spędzenia czasu z wędką.

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że najbliższe obowiązkowe szkolenie dla nowych Działkowców odbędzie się w dn. 27.04.2012 r. o godz. 16.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach na Os. Sikorskiego.