ROD „BRATEK" istnieje od 1980 r.

Powierzchnia całkowita Ogrodu to 7.3384 ha. a powierzchnia użytkowa wynosi 6,4195ha.
Ogród liczy 203 działki.

 

Organy statutowe Ogrodu           

 

SKŁAD ZARZĄDU R.O.D. „Bratek”

 

Prezes Zarządu                                 Janina Wychrystenko     dz. nr   32                506 533 542

Wiceprezes                                        Michał Miłek                dz. nr     6

Skarbnik Ogrodu                                Zofia Klaczyńska         dz. nr 136                721 144 662  zofiaklaczynska@o2.pl                          

Gospodarz Domu Działkowca            Maria Szary                  dz. nr   46               691 852 707

Członek Zarządu-Gospodarz ogrodu  Alojzy Wójcik              dz. nr 156                886 960 267

Członek Zarządu                                Grzegorz Chętnicki       dz. nr    144 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący               Stanisław Świętuch                      71    TEL.608 344 201

v-ce przewodniczący       Stanisław Nowak                         90

Członek                          Krystyna Młyńska                      105

Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów P.Z.D.W WARSZAWIE:      Stanisław Świętuch

 

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

R.O.D. „BRATEK” przeprowadzonego w dniu 25.03.2017r

 

Zebranie otworzyła Prezes ROD „BRATEK” Janina Wychrystenko.

Wybrano Komisję Mandatową w składzie przewodniczący Franczyk Andrzej, członkowie Szary Maria oraz Szarkowicz Małgorzata.

Komisja stwierdziła, że w I terminie nie ma wymaganej liczby uczestników zebrania, wobec tego zebranie może się odbyć w II terminie.

W II terminie o godz. 16:30 Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie może się odbyć
i jest prawomocne bez względu na ilość uczestniczących osób.

Na zebraniu były obecne 107 osoby co stanowi 31,47%.

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został M. Miłek.

Następnie w głosowaniu wybrano protokolanta zebrania, został nim G. Chętnicki.

W następnej kolejności wybrano prezydium zebrania w osobach J. Wychrystenko,
Z. Klaczyńska oraz Przewodniczącą Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku panią
Lucynę Cyrek
.

 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad:

·Otwarcie zebrania.

·Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

·Zatwierdzenie porządku obrad.

·Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

·Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

·Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

·Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.

·Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisją Rewizyjną ROD za 2016 rok z wnioskiem przyjęcia sprawozdania.

·Projekt planu pracy na 2017 rok.

·Podjęcie uchwały w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.

·Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

·Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

·Dyskusja.

·Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.

·Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

·Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w 2016 roku.

·Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wznoszenia w 2017 roku.

·Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.

·Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania pieniędzy z inwestycji energetycznej na Fundusz Rozwoju.

·Uchwalenie planu prac na 2017 rok.

·Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok

·Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

·Sprawy różne.

·Zakończenie obrad.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Prezes ROD „BRATEK” Janina Wychrystenko i przywitała wszystkich zebranych.

 

Ad. 2.

Wybrano Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został M. Miłek. Następnie w głosowaniu wybrano protokolanta zebrania, został nim G. Chętnicki.

W następnej kolejności wybrano prezydium zebrania w osobach J. Wychrystenko,
Z. Klaczyńska oraz Przewodniczącą Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku panią
L. Cyrek.

 

Ad. 3.

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony projekt porządku obrad jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

 

Ad. 4

Przewodniczący zebrania przedstawił Regulamin Walnego Zebrania. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony regulamin zebrania jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

 

Ad. 5.

Wybrano Komisję Mandatową oraz Uchwał i Wniosków w składzie Szary Maria,  Szarkowicz Małgorzata,  Pończyk Andrzej.

Za przyjęciem w/w składu głosowało:       za -  107 osób

                                                  przeciw - 0 osób

                                             wstrzymało się - 0 osób

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2016 przedstawiła Prezes Janina Wychrystenko.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 r. przedstawiła skarbnik Z. Klaczyńska.

W/w sprawozdania stanowią załącznik do uchwały nr 1/2017.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 2/2017.

 

Ad. 8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odnośnie oceny działalności Zarządu ROD za 2016 r. przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 2/2017.

 

Ad.9.

Projekt planu pracy na 2017 rok przedstawiła Prezes J. Wychrystenko.

 

Ad. 10

Podjęto uchwałę w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.

Za przyjęciem w/w uchwały głosowało:       za -  77 osób

                                                  przeciw - 0 osób

                                             wstrzymało się - 9 osób

Uchwała przyjęta.

 

Ad. 11

Projekt preliminarza finansowego na 2017 r. przedstawiła Prezes J. Wychrystenko.

 

Ad.12

Komisja Mandatowa ogłosiła że w zebraniu uczestniczyły 107 osoby co stanowi 31.47% ogółu działkowców. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad.

 

Ad.13

W dyskusji pan Trybulski dz. nr 132 zaproponował wykreślenie z pkt 10 „projektu porządku obrad” wykreślenie słowa „społecznej”. Po głosowaniu w/w wniosku :  za -  3 osoby,  przeciw - 56 osób, wstrzymało się - 14 osób – wniosek upadł. Następnie pani Kołodziej Lidia
dz. nr 190 poruszyła kwestię wody stojącej na ścieżce dojścia do jej działki – przewodniczący zebrania poinformował iż rozezna możliwość zlikwidowania rozlewisk wodnych zalegających po deszczach. Następnie pan Stanisz Andrzej dz. nr 59 oraz pan Szarkowicz Bogdan dz. nr 88 poruszyli kwestię odnośnie procesu doprowadzenia wody pitnej do rejonu beczki przy domu działkowca.

Kontynuując dyskusję pan Gojny Franciszek dz. nr 167 zapytał odnośnie możliwości niepłacenia opłaty za energię elektryczną – uzyskał odpowiedź negatywną.

W dalszej części dyskusji pan P. Godlewski dz. 200 poruszył sprawę utrzymywania (podcinania) żywopłotu od strony ul. Spółdzielczej. Uzyskał od odpowiedź iż żywopłot który jest przy ogrodzeniu jego działki powinno być przycinane przez właściciela działki nr 200.

 

Ad.14

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w roku 2016.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  79 osoby

                                                  przeciw - 2 osób

                                        wstrzymało się - 2 osób

Uchwała przyjęta.

 

Ad.15

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  77 osoby

                                                  przeciw - 0 osób

                                        wstrzymało się - 6 osób

Uchwała przyjęta.

 

Ad.16

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w roku 2016.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  70 osoby

                                                  przeciw - 0 osób

                                        wstrzymało się - 1 osoba

Uchwała przyjęta.

 

Ad.17

Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wznoszenia w 2017 roku.

Zebrani przyjęli przedstawioną uchwałę odnośnie opłat ogrodowych i terminu ich wznoszenia w 2017r. :

·opłata ogrodowa 0,45 zł za 1 m2 powierzchni działki,

·opłata energetyczna 35 zł od działki,

· opłata inwestycyjna (remont domu działkowca) 30 zł od działki,

·energia elektryczna wg wskazania licznika 0,54gr. za kWh

·składka członkowska 6zł od działki

Wszystkie opłaty należy uiścić do dnia 31.05.2017r.

 

Ad.18

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców :

Uchwała odnośnie opłaty inwestycyjnej (remont domu działkowca) opłata 30zł od działki
w 2017. Za przyjęciem w/w głosowało:          za -  54 osoby

                                                  przeciw - 3 osoby

                                        wstrzymało się - 4 osoba

Uchwała przyjęta.

 

Ad.19

Uchwała odnośnie przeksięgowania pieniędzy z inwestycji energetycznej na fundusz rozwoju,

( na zabudowę placu zabaw) głosowało:       
                                                                         za -  63 osoby

                                                  przeciw - 0 osoby

                                        wstrzymało się - 2 osoba

Uchwała przyjęta.

 

Ad.20

Uchwała odnośnie planu prac na 2017 rok głosowało:       
                                                                          za -  63 osoby

                                                  przeciw - 0 osoby

                                        wstrzymało się - 1 osoba

Uchwała przyjęta.

 

Ad.21

Uchwała odnośnie preliminarza finansowego na 2017 rok głosowało:       
                                                                          za -  60 osoby

                                                  przeciw - 0 osoby

                                        wstrzymało się - 1 osoba

Uchwała przyjęta.

 

Ad.22

Nie uchwalono innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 

Ad.23

W sprawach różnych omówiono problem zalegania wody i utrudnionego przejścia na alejkach oraz omówiono problemy odnośnie przycinki żywopłotów.

 

Ad.24

Po wyczerpaniu tematów, przewodniczący zebrania podziękował wszystkim i zamknął obrady Walnego Zebrania.

 

 

……………………                                                                                                                                                  ...........……………………….
podpis protokolanta                                                                                                                                                  Przewodniczący Walnego Zebrania

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

R.O.D. „BRATEK” przeprowadzonego w dniu 02.04.2016r.

 

Zebranie otworzył Prezes ROD „BRATEK” Andrzej Włuka.

Wybrano Komisję Mandatową w składzie przewodniczący J.Wychrystenko, członkowie J.Kołodziejczyk oraz A.Kędzierski.

Komisja stwierdziła, że w I terminie nie ma wymaganej liczby uczestników zebrania, wobec tego zebranie może się odbyć w II terminie.

W II terminie o godz. 16:30 Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie może się odbyć i jest prawomocne bez względu na ilość uczestniczących osób.

Na zebraniu były obecne 83 osoby co stanowi 23,6%.

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został M. Miłek.

Następnie w głosowaniu wybrano protokolanta zebrania, został nim G. Chętnicki.

W następnej kolejności wybrano prezydium zebrania w osobach A. Włuka, Z. Klaczyńska, A.Wójcik oraz członka Zarządu Delegatury w Rybniku panią Jadwigę Janecką.

 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad:

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.        Zatwierdzenie porządku obrad.

4.        Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

5.        Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.        Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 r.

8.        Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisją Rewizyjną ROD za 2015 r. z wnioskiem przyjęcia sprawozdania.

9.        Projekt planu pracy na 2016 r.

10.     Projekt preliminarza finansowego na 2016 r.

11.     Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.     Dyskusja.

13.     Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.

14.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.

15.     Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w 2015 r.

16.     Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wznoszenia w 2016 r.

17.     Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.

18.     Uch planu prac na 2016 r.

19.     Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 r.

20.     Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21.     Sprawy różne.

22.     Zakończenie obrad.

   

Ad. 3.

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony projekt porządku obrad jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Ad. 4

Przewodniczący zebrania przedstawił Regulamin Walnego Zebrania. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony regulamin zebrania jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Ad. 5.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Janina Wychrystenko, Jolanta Kołodziejczyk, Andrzej Kędzierski.

 

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2015 przedstawił Prezes A. Włuka.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r. przedstawiła skarbnik Z. Klaczyńska.

W/w sprawozdania stanowią załącznik do uchwały nr 1/2016.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 2/2016.

Ad. 8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odnośnie oceny działalności Zarządu ROD za 2015 r. przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 2/2016.

Ad.9.

Projekt planu pracy na rok bieżący przedstawił Prezes A.Włuka i skarbnik Z. Klaczyńska.

Ad. 10

Projekt preliminarza finansowego na 2016 r. przedstawił Prezes A. Włuka.

Ad.11

Komisja Mandatowa ogłosiła że w zebraniu uczestniczyły 83 osoby co stanowi 23.6% ogółu działkowców. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.12

W dyskusji pan S.Świętuch dz.71 poruszył sprawę podzielenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz środków zebranych na ten cel w latach 2014-2015 ( planowanej rozbudowy sieci wodociągowej o nowe nitki (na części oraz wstrzymania zabudowy nowej sieci wodociągowej (wody pitnej).

Poruszył także kwestie wymiany liczników elektrycznych na nowe (gdyż straty na energii co roku zwiększają się a część liczników ma ponad 30 lat).

W dyskusji pan H. Lizoń dz.172 poruszył sprawę zmodernizowania starej instalacji wodociągowej oraz poruszył kwestię zmodernizowania linii elektrycznej na  licznikach głównych.

W dyskusji pan  S. Trybulski dz.132 zaproponował głosowanie na temat rozbudowy (zaprzestania) nowej sieci wodociągowej wody pitnmej.

W odpowiedzi pan H. Wieczorek dz.47 w sposób merytoryczny wyjaśnił genezę zabudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz wyjaśnił dlaczego powinno się rozpocząć zabudowę nowej nitki wody pitnej.

W dalszej części dyskusji pan J. Pietraszek poruszył sprawę oszczędności wody oraz przedstawił swoje oburzenie na posiadaczy basenów gdyż jego zdaniem nie szanują wody.

Przedstawił on także zdecydowany sprzeciw na realizację zadania inwestycyjnego zabudowy nowej nitki wody pitnej.

W dyskusji pan J. Łucki dz.135 poruszył sprawę zabezpieczenia na ROD „BRATEK” wody pitnej w miejscu obecnego czerpania wody pitnej przy Domu Działkowca, oraz zaproponował żeby podzielić zadanie inwestycyjne na części tj. wykonanie nowego przyłącza wody pitnej i doprowadzenie jej w rejon beczki przy Domu Działkowca.
W dalszej części dyskusji pan A. Machnik dz.61 zaproponował pobieranie opłat od działkowców posiadających baseny. W odpowiedzi prezes A.Włuka odniósł się do kwestii basenów, które zgodnie z § 41 pkt. 6 „Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego” PZD działkowcy mogą posiadać i użytkować zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne).

W dyskusji pan P. Godlewski dz. 200 poruszył sprawę utrzymywania (podcinania) żywopłotu od strony ul. Spółdzielczej. Uzyskał od odpowiedź iż żywopłot który jest przy ogrodzeniu jego działki powinno być przycinane przez właściciela działki nr 200.

 

Ad.13

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w roku 2015 przyjęto jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  83 osoby

                                                          przeciw - 0 osób

                                              wstrzymało się - 0 osób

 

Ad.14

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. przyjęto jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  83 osoby

                                                          przeciw - 0 osób

                                              wstrzymało się - 0 osób

Ad.15

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w ROD w roku 2015 przyjęto jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w sprawozdania głosowało: za -  83 osoby

                                                          przeciw - 0 osób

                                              wstrzymało się - 0 osób

Ad.16

Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę odnośnie opłat ogrodowych i terminu ich wznoszenia w 2016r. :

a)      opłata energetyczna 30zł od działki,

b)       woda 5zł od działki,

c)      energia elektryczna wg wskazania licznika 0,58gr. za KWh

d)     opłata na rzecz ogrodu 0,45zł za m2 powierzchni działki

e)      składka członkowska 6zł od działki

Wszystkie opłaty należy uiścić do dnia 31.05.2016r.

Za przyjęciem w/w opłat i terminów głosowało: za -  83 osoby

                                                               przeciw - 0 osób

                                                          wstrzymało się - 0 osób

Ad.17

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców :

Głosowanie  za inwestycją wykonania nowego przyłącza wody pitnej i doprowadzenie jej w rejon beczki przy Domu Działkowca : za -  80 osoby

                                              przeciw - 0 osób

                                        wstrzymało się - 3 osoby

Głosowanie  za kontynuacją całości inwestycji doprowadzenia nowej sieci wody pitnej do wszystkich działek na terenie ROD „BRATEK” : za -  0 osób

                                                                                  przeciw - 79 osób

                                                                         wstrzymało się - 4 osoby
Wniosek upadł.

 

 

Ad.18

Głosowanie  za uchwaleniem planu prac na 2016r. : za -  83 osoby,

                                                                    przeciw - 0 osób,

                                                               wstrzymało się - 0 osób.

Ad.19

Głosowanie  za uchwaleniem preliminarza finansowego na rok 2016:

                                                             za -  83 osoby,

                                              przeciw - 0 osób,

                                        wstrzymało się - 0 osób.

Ad.20

Stanisław Świętuch złożył propozycje uchwalenia uchwały dotyczącej zakupu nowych  liczników energii elektrycznej i ich wymiany. Na w/w Zarząd zaproponował zbiórkę po 60zł od działki. Opłaty należy uiścić do dnia 31.05.2016r.

Głosowanie  w/w sprawie:

                                                             za - 78 osoby,

                                              przeciw - 2 osoby,

                                        wstrzymało się - 3 osoby.

Ad.21

W sprawach różnych omówiono problem oświetlenia alejek głównych, zakazu posiadania broni palnej, pneumatycznej oraz wiatrówek. Pan G. Bednarski dz.170 zaproponował sporządzenie kosztorysu modernizacji istniejącej sieci wody gruntowej.

 

Ad.22

Po wyczerpaniu tematów, przewodniczący zebrania podziękował wszystkim i zamknął obrady Walnego Zebrania.

 

 

 

……………………                                                                                                                                                              …………………………………….
podpis protokolanta                                                                                                                                                                Przewodniczący Walnego Zebrania

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Sprawozdawczego R.O.D. „BRATEK” odbytego w dniu 29.03.2014

 

 

Zebranie otworzył Prezes ROD „BRATEK „ Andrzej Włuka.

Wybrano Komisję Mandatową w składzie przewodniczący J. Łucki członkowie T. Przybył A.Kędzierski .Komisja stwierdziła,że w I terminie nie ma wymaganej liczby uczestników zebrania, wobec tego zebranie może się odbyć w II terminie

W II terminie o godz. 15:30 Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie może się odbyć i jest prawomocne bez względu na ilość uczestniczących osób.Na zebraniu były obecne

74 osoby co stanowi 20,3%

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został J.Pruchnicki . Następnie w głosowaniu wybrano protokolanta zebrania, został nim P. Murawski

W następnej kolejności wybrano prezydium zebrania w osobach A. Włuka Z. Klaczyńska,

 oraz przedstawiciela rejonu panią Lucynę. Cyrek

Wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie: J. Łuckia T.Przbył , A. Kędzirski Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad:

 

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.        Zatwierdzenie porządku obrad.

4.        Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

5.        Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.        Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2013 r.

8.        Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2013 r.

9.        Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.

10.     Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11.     Dyskusja.

12.     Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). - § 82  pkt 5 statutu PZD;

13.     Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej lub wybór nowych Komisji.

14.     Podjęcie uchwał w sprawach:

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, - § 82 pkt 7 statutu PZD,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-          liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r. - § 82  pkt 8 statutu PZD;,

-          planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2014r.- § 82 pkt 9 statutu PZD,

-          planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r. - § 82 pkt 6 statutu PZD,

-          innych dotyczących działalności ogrodu.

15.     Sprawy różne.

16.     Zakończenie obrad.

 

Ad. 3-4.

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt regulaminu zebrania. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony porządek obrad i regulamin zebrania jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Ad. 5.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie J. Łucki, T.Przybył, A. Kędzierski

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2013 ( w załączeniu) przedstawił

 Prezes A. Włuka. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 przedstawiła skarbnik Z. Klaczyńska ( w załączeniu), przyjęto jednokośnie.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

Ad. 8.

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej przedstawił .p. St. .Moćko, który stwierdził, że roku 2013 Komisja nie prowadziła żadnych działań, z uwagi na to iż działkowcy w w/w okresie nie zgłaszali skarg i uwag.

 

Ad.9.

Projekt planu pracy i preliminarz finansowy na rok bieżący przedstawił Prezes A.Włuka i skarbnik Z.Klaczyńska

Ad. 10

Komisja Mandatowa ogłosiła .że w zebrani uczestniczy 74 osoby co stanowi 20.3% ogółu działkowców

Ad.11

Najważniejsze przepisy z ustawy o ROD z dn.13.XII 2013i wynikające z nich zadania dla Stowarzyszenia Ogrodowego przedstawił Prezes A.Włuka

Ad. 13-17.

Zebranie jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania.

 

Ad.18

Prezes Zarządu przedstawił projekt planu działania zarządu na rok 2014 oraz propozycję opłat na rzecz ogrodu

a)      woda 8,50 zł  od działki

b)      opłata energetyczna 30zł. od działki

c)      energia elektryczna wg wskazania licznika 0,56gr. Za KWh

d)      5h prac na rzecz ogrodu lub ekwiwalent za godz. prac społ. 10zł./h

e)      19gr. za m2 na zarządzanie ogrodu dla osób nie będących członkami PZD

f)       przeksięgowanie nadwyżki finansowej (690,20) z wody na fundusz rozwoju

g)      opłata na rzecz ogrodu 0,14zł za m2 powierzchni działki

Za przyjęciem w/w opłat głosowało za -  73 osoby

   przeciw – 1 osoba

   wstrzymało się –  0 osób

 

Wszystkie opłaty należy uiścić do dnia31.05.2014

W planach inwestycyjnych jest wymiana sieci wodociągowej na działkach. Ze względu na duży koszt inwestycji, zaproponowano aby opłaty inwestycyjne rozłożyć na dwa lata, raty tj. w tym roku I rata 50zł. od działki płatne do 31.05.2014

   Za  - 69 osób

   Przeciw – 3 osoby

  Wstrzymało się – 2 osoby

 

Ad.19

W dyskusji p.Fic dz.107 poruszyła sprawę utrzymania czystości alejek między działkami.

Padł wniosek o udzielenie nagany właścicielom działek ewidentnie zaniedbanych

 tj. dz.nr.87i dz.168

Ad.20

Po wyczerpaniu tematów, przewodniczący zebrania podziękował wszystkim i zamknął obrady Walnego Zebrania.

 

 

 

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 R.O.D. „BRATEK” odbytego w dniu 02.03.2013 r.

 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD „BRATEK -Andrzej Włuka.

Wybrano Komisję Mandatową w składzie: przewodniczący R. Myrda,  członkowie J. Łucka J. Owsiany. Komisja stwierdziła ,że w I terminie nie ma wymaganej liczby uczestników zebrania, wobec tego zebranie może się odbyć w II terminie.

W II terminie o godz. 15:30 Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie może się odbyć i jest prawomocne bez względu na ilość uczestniczących osób.Na zebraniu było obecnych 77 osób .

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Michał Miłek . Następnie w głosowaniu wybrano protokolanta zebrania, został nim P. Murawski.

W następnej kolejności wybrano prezydium zebrania w osobach A. Włuka,  Z. Klaczyńska,

 oraz przedstawiciela OZ PZD Katowice p.Wiesław Wilga. 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad: 

1.            Otwarcie zebrania.

2.            Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.            Zatwierdzenie porządku obrad.

4.            Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

5.            Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

6.            Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.            Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r.

8.            Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r.

9.            Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.

10.          Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11.          Dyskusja.

12.          Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). - § 82  pkt 5
statutu PZD;

13.          Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej lub wybór nowych Komisji.

14.          Podjęcie uchwał w sprawach:

-              wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, - § 82 pkt 7 statutu PZD,

-              wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-              liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. - § 82  pkt 8 statutu PZD;,

-              planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013r.- § 82 pkt 9 statutu PZD,

-              planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r. - § 82 pkt 6 statutu PZD,

-              innych dotyczących działalności ogrodu.

15.          Sprawy różne.

16.          Zakończenie obrad.

Ad. 3-4.

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt regulaminu zebrania. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony porządek obrad i regulamin zebrania jako obowiązujący na dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Ad. 5.

Wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie : R. Myrda , J. Łucka, J. Owsiany.

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012 ( w załączeniu) przedstawił

 Prezes A. Włuka. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 przedstawiła skarbnik Z. Klaczyńska( w załączeniu), przyjęto jednogłośnie.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący S. Świętuch.

Ad. 8.

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej przedstawił p. A. Smołka.

 

Zebranie jednogłośnie przyjęło  przedstawione sprawozdania.

 

Ad. 9.

Prezes Zarządu przedstawił projekt planu działania Zarządu na rok 2013 oraz propozycję opłat na rzecz ogrodu:

a)         opłata za wodę pitną - 8,50 zł  od działki (jednogłośnie)

b)         opłata energetyczna - 30zł. od działki ( jednogłośnie)

c)         energia elektryczna wg wskazania licznika po 0,55zł/kWh (jednogłośnie)

d)        3h prac na rzecz ogrodu lub ekwiwalent za godz. prac społ. 10zł./h(jednogłośnie)

e)         2h prac przy inwestycjach lub ekwiwalent za godz.prac 10zł./h (za76 i 1 wstrzymujący)

f)         przeksięgowanie nadwyżki finansowej (2315,50) z wody na fundusz rozwoju (jednogłośnie)

g)         opłata na rzecz ogrodu 0,14zł za m2 powierzchni działki ( jednogłośnie).

h)         podjęcie zadania remontowego -ukończenie wymiany ogrodzenia i remont wjazdu:

Zaplanowano wykonanie 440mb ogrodzenia przy ul. Okrężnej oraz od wschodniej strony ogrodu, wykonanie odwodnienia i remont wjazdu na działki przy bramie nr1oraz wykonanie bramy i dwóch furtek.

Na w/w inwestycje zaproponowano opłatę 70zł od działki.

Przeprowadzono głosowanie na tę propozycję

„za” głosowało               34 osoby

„przeciw” głosowało      34 osoby 

wniosek upadł.

Wobec powyższego rozpoczęła się dyskusja:

- p. P. Karwacki dz.103 złożył wniosek aby opłata inwestycyjna wynosiła 30 zł.

- p.G. Bednarski dz.170 zapytał czy nie można tego przegłosować w innym terminie

odpowiedzi udzielił prezes A.Włuka – nie można przełożyć głosowania ,ponieważ takowe musi się
odbyć na walnym zebraniu.

- p.Nizioł dz.77 zaproponowała aby opłata 70zł była rozłożona na dwie raty np.w maju i we wrześniu

Przystąpiono do głosowania nad w/w wnioskami:

- wniosku p. Karwackiego nie głosowano,ponieważ po zgłoszeniu wniosku, ostentacyjnieopuścił zebranie.

-wniosek p. Nizioł      „za „               47 osób

                                   „przeciw”        12 osób

                                   wstrzymała się 1 osoba

- uchwalono że opłatę na inwestycje w wysokości 70 zł można opłacić w dwóch ratach
po 35zł w maju i 35zł we wrześniu.

Ad 14.

Przegłosowano uchwały w sprawach jak w pkt.9,  ppkt. a-h.

Ad.15.

Sprawy różne, dyskusia:

1.p.Trybulskidz.132 złożył wniosek w sprawie dokończenia remontu ogrodzenia przy zbiorniku wodnym - proponował aby wykonali to wędkarze w czynie społecznym.

2.następnie p. S.Świętuch dz.71 zadał pytanie czy nie można przeznaczyć (0,14zl.za m2na rzecz ogrodu) na inwestycje.

3. p.C.Koczwara dz.106 zapytała, co z pieniędzmi za złom po odzyskaniu materiału złomowego po wymianie ogrodzenia.

4.  p.W.Janik dz 86 – dlaczego zezwala się poruszać po alejkach działkowych na motorach i
motorynkach – zaproponował ustawić tabliczki zakazu ruchu przed każdym wejściem na teren R.O.D.


Odpowiedzi na pytania udzielił  p. Włuka.Wnioski p Trybulskiego i p. Janika zostaną włączone do planu pracy na 2013 r.Innych głosów w dyskusji nie było. 

Ad.16.

Pan Prezes podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu i głosy w dyskusji oraz Przewodniczącemu za sprawne przeprowadzenie zebrania.

 

Przewodniczący zebrania zamknął obrady Walnego Zebrania Działkowców.

 

Protokolant: Piotr Murawski. 

            Za zgodność:     
Prezes Zarządu  A. Włuka.

 

Plan pracy ROD „BRATEK” na 2013 r. 

Lp.

Zadanie do wykonania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

 

1

 

Zebrania Zarządu ROD „BRATEK”.

Raz w miesiącu

A. Włuka

Zebrania odbywać się będą w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 1700

2

Dyżury Ogrodowych Instruktorów Fachowych,

Raz w miesiącu

A. Włuka

Daty dyżurów wywieszone będą w gablotach działkowych oraz na stronie internetowej

3.

Szkolenia dla Zarządu i Komisji Statutowych

25.02.2013 r.

Delegatura Rybnik

Centrum Organizacji Pozarządowych na Osiedlu Sik0rskiego.

4

Szkolenie dla nowych działkowców

26.04.2013 r.

Delegatura Rybnik

Centrum Organizacji Pozarządowych na Osiedlu Sikorskiego.

5

Konferencja ogrodnicza.

Maj 2012- dokładny termin podany będzie na tablicach

A. Włuka

Konferencja odbędzie się w „Domu Działkowca”.

6

Przegląd działek ogrodu ROD „BRATEK”

Wiosna - jesień

Zarząd

Termin zostanie ustalony na posiedzeniu Zarządu i podany na tablicach.

7

Kontynuowanie wymiany ogrodzenia od bramy nr 3 wzdłuż
ul. Okrężnej i od strony wschodniej ogrodu oraz remont wjazdu na działki przy bramie nr 1.

Na bieżąco

 do końca 2013 r.

A. Włuka,
Romuald Myrda.

Zakres może ulec zmianie
w zależności od sytuacji finansowej.

8

Prace społeczne na rzecz ogrodu, wykonywane przez działkowiczów.

Na bieżąco cały rok 2013.

A. Włuka,

 

9

Pobranie opłat działkowych.

Maj 2013- dokładne terminy podane będą na tablicach ogrodowych.

Zofia Klaczyńska 

W pomieszczeniu na terenie „Domu  Działkowca”

10

Dzień Dziecka.

1 czerwiec 2013 r.

Zarząd

Na terenie „Domu Działkowca”

11

Majówka połączona z zabawą taneczną.

1-3 maj 2013

Zarząd

Po zakończeniu imprezy dla dzieci.

12

Zawody wędkarskie dla działkowców i dzieci.

01 i 03 05. 01.06.2013

A. Włuka, H.Lizoń

Kolejne terminy zawodów umieszczane będą na bieżąco na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej

13

Dzień Działkowca.

Wrzesień 2013

Zarząd

Data zostanie ustalona na posiedzeniu Zarządu

Uwaga:

Prezentowany plan pracy Zarządu ROD „Bratek” może ulec modyfikacji w zależności od sytuacji finansowej i prawnej ogrodu, oraz inicjatyw społeczności działkowej.

                                                                                                          Żory dn.  09.02.2013 r.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „BRATEK” w 2012 r. 

Nasz Ogród liczy 203 działki i obejmuje obszar ponad 7,3294 ha. W 2012 r. użytkowników zmieniło 8 działek. W czterech przypadkach to byli nowi działkowcy a w czterech było to wskazanie następcy spośród osób bliskich.

W trakcie roku zmarło  dziewięcioro naszych działkowców.
Obecnie nasza społeczność liczy 352 działkowców którzy są członkami PZD.  

Skład Zarządu się nie zmienił i Zarząd Ogrodu pracuje w składzie:
Andrzej Włuka                     - Prezes
Roman Myrda                      - V-ce Prezes ds. Remontów.
Zofia Klaczyńska                - Skarbnik.

Maria Szary                          - Członek- Gospodarz Domu Działkowca.
Barbara Szachtsznajder    - Członek
Jan Łucki                              - Członek.

Alojzy Wójcik                       - Gospodarz Ogrodu.

Zmienił się skład Komisji Rewizyjnej. Po rezygnacji p. Jana Pietroszka, od września Komisja  pracuje w składzie:
p. Stanisław Świętuch -Przewodniczący Komisji.
p. Adam Chodacki – Sekretarz.
p. Stanisław Nowak – Członek.


Komisja Rozjemcza pracuje w składzie:
p. Moćko Stanisław – Przewodniczący a Członkami są p. Smołka Andrzej,
i p. Młyńska Krystyna.    

W okresie od marca 2012 r. do marca 2013 r. Zarząd zbierał się 12 razy, Zebrania Zarządu odbywały się do kwietnia w każdy drugi poniedziałek  miesiąca a od maja 
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 1700.
Termin zebrań zmieniono z tego względu że w posiedzeniach Zarządu bierze udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej która na bieżąco kontroluje finanse Ogrodu,
a wyciągi z kont bankowych z Banku Spółdzielczego w Żorach dostajemy około 12 każdego miesiąca.

W trakcie zebrań Zarząd podjął  28  Uchwał.

Uchwały dotyczyły różnych spraw takich jak zamiany użytkowników działek
i wygaśnięcia członkostwa oraz przyjęcia nowych działkowców, organizacji festynów, wydatków finansowych na zakupy materiałów i zakupy awaryjne, przygotowanie zebrania sprawozdawczego i rozpatrywania wniosków od działkowców.

W czerwcu do Zarządu wpłynęły skargi dwóch działkowców na niezgodne z regulaminem postępowanie ich sąsiadów. Skargi przekazano Komisji Rozjemczej do dalszego postępowania.

W 2012 r. Zarząd był kontrolowany przez Komisję Rewizyjną 4 razy.

Sprawozdania Kom. Rew. i Kom. Rozjemczej przedstawią ich przewodniczący w następnych punktach porządku obrad.

Dwóch naszych działkowców tj. p. J. Klaczyński i p. A. Wójcik ukończyli kurs i zdali egzaminy na Instruktorów Ogrodowych. Mamy więc 4 instruktorów są to p. Pietroszek i Piecha.    

W 2012r. zostały przeprowadzone dwa przeglądy działek- pierwszy w dniach 25-27 maja oraz drugi  w sierpniu  2012 r.

Przed Dożynkami Zarząd ogrodu wraz z komisją ds. przeglądu działek wytypował do odznaczeń 7 działkowców za wzorowe prowadzenie działek. Były to działki  nr 2, 67, 98, 102, 105, 138 i 203. Wyróżnieni działkowcy w dniu dożynek otrzymali upominki. 

2 czerwca jak co roku został zorganizowany Dzień Dziecka. Na ten cel Zarząd wydał ze środków ogrodu 800zł a reszta pochodziła z opłat działkowców (po 12,00 zł.) i 550,85zł z dobrowolnych składek działkowców do puszki podczas zbierania opłat za działki.

W dniu 01.09.2012 r. odbył się  Dzień Działkowca, z zabawą taneczną którego koszt wyniósł 2 634,65zł. w całości sfinansowany ze środków Zarządu. Odbyła się też loteria fantowa sfinansowana z opłat działkowców po 10 zł od biletu.

W roku ubiegłym założono stronę internetową ogrodu adres www.rodbratek.pl.

Zawarto również umowę z PZU S.A. na ubezpieczenie Domu Działkowca.

Ubezpieczenie obejmuje Dom Działkowca od ognia i innych żywiołów, od dewastacji, od odpowiedzialności cywilnej, i ubezpieczenie wyposarzenia. Kwota ubezpieczenia wyniosła w sumie 185 500zł. a składka roczna wyniosi 462,00zł.

W dniu 10 maja odbyła się na naszym ogrodzie Konferencja ogrodnicza połączona z pokazem cięcia drzew i krzewów. Część teoretyczną prowadzili p Józef Tomas i Zbigniew Gorzkowski z Delegatury w Rybniku a pokaz cięcia drzew prowadził instruktor okręgowy z Katowic  p. Piotr  Nabrdalik.

Na wniosek Delegatury w Rybniku, udostępniliśmy również Dom Działkowca na spotkania informacyjne w sprawie nowej ustawy o ROD. 

W związku ze zgłoszeniem  przez PZD do Sejmu, „Obywatelskiego projektu ustawy o ROD”  w grudniu i styczniu odbyła się akcja zbierania podpisów poparcia dla nowej ustawy. W zbieraniu podpisów zaangażowany był cały aktyw Ogrodu. Udało się zebrać  ~ 480 podpisów. 

Z inicjatywy Rady Dzielnicy i Przedszkola nr 23 z Os. Pawlikowskiego, w dniu
16 października odbyło się na naszym ogrodzie Święto Pieczonego Ziemniaka w którym uczestniczyło ~40 dzieci wraz z rodzicami, a w styczniu na zaproszenie p. Palki z działki nr 33 grupa dzieci z Przedszkola mogła zapoznać się z hodowlą ptaków ozdobnych i gołębi. 

W ubiegłym roku ogród zużył ponad 83m3  wody pitnej.

Wody gruntowej zużyto  4098mz dużej beczki i 782m3 z małej beczki.

Jeśli chodzi o energię elektryczną to całkowite zużycie od grudnia do grudnia wyniosło 39 685,00kWh, w tym obie pompy zużyły 4 698 kWh. a  Dom Działkowca zużył ~2 340kWh. 

Na poprzednim Walnym Zebraniu została podjęta Uchwała nr 9/2012 w sprawie wykonania wymiany ogrodzenia ogrodu od strony ul. Spółdzielczej, terenu ZTK wraz z bramą i furtką nr 3 oraz naprawą dróg na terenie ogrodu i wjazdu przy bramie nr 2.

Na wykonanie wymiany ogrodzenia uchwałą nr 20/2012 z dn, 16.07.2012 r. wybrano firmę STALMET Łukasz Grelich z Roju a remont dróg Uchwałą nr 19/2012  z dnia 18.06.2012 r. zlecono firmie „SZULIK” z Rownia. 

W sumie wymieniono 297mb. ogrodzenia z bramą i furtką, oraz naprawiono ~65mb. drogi i wybrukowano kostką brukową 17m2 wjazdu przy bramie nr 2.  

Zmuszeni byliśmy również zakupić bojler elektryczny do Domu Działkowca oraz pompę głębinową, zawór odcinający i wodomierz z osprzętem na Bratek II. Koszt tych zakupów wyniósł 2 054,00zł. Ponadto ze środków za wynajem Domu Działkowca zakupiono 18 szt. krzeseł  
za 1 340,00zł, oraz uzupełniono wyposażenie Domu Działkowca w naczynia i sztućce. W bieżącym roku w miarę posiadanych wolnych środków na koncie Zarządu, chcemy sukcesywnie wymieniać krzesła bo te które są, obniżają standard wyposażenia. 

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działkowcom którzy w ubiegłym roku brali udział w pracach na rzecz ogrodu, za zaangażowanie i udział w życiu ogrodu. Dziękuję również kolegom i koleżankom z Zarządu ze udział w zebraniach i zaangażowanie w pracę Zarządu. Chciałbym podkreślić że zarówno członkowie Zarządu jak i członkowie Komisji zrezygnowali z prawa do wynagrodzenia i pracowaliśmy całkowicie społecznie. Bardzo dziękuję Komisji Rewizyjnej za skrupulatne i konstruktywne kontrole naszej działalności oraz cenne uwagi w sprawie występujących niedociągnięć, jak również chcę podziękować Komisji Rozjemczej za mediacje i doprowadzenie do ugody pomiędzy działkowcami.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Żory dnia 24.06.2012 r.

Informacja o pracach Zarządu ROD „BRATEK” na zebraniu w dniu 18.06.2012 r.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

Na zebraniu był obecny przedstawiciel Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Nowak.

Sprawy rozpatrywane przez Zarząd:

1. Uchwała nr 15/2012- wskazanie następcy użytkowania działki nr 104.

2. Uchwała nr 16/2012- w sprawie ubezpieczenia Domu Działkowca.

3.  Uchwała nr 17/2012- w sprawie przeksięgowania  nadwyżki finansowej na funduszu Zarządu
z roku 2011 , na Fundusz Rozwoju ROD „BRATEK” w celu pełnego zabezpieczenia środków finansowych na planowane roboty remontowe i inwestycyjne.

4. Uchwała nr 18/2012 –o opłacie za wynajęcie Domu Działkowca. Zarząd podjął uchwałę o podniesieniu opłaty za wynajęcie Domu Działkowca do wysokości:
- 200zł - dla członka ROD „BRATEK”,
- 300zł - dla osoby obcej.

5. Uchwała nr 19/2012- w sprawie remontu dróg na terenie Ogrodu – wykonanie remontu dróg w rejonie bramy głównej oraz bramy nr 2 (od ulicy Spółdzielczej) zlecono firmie F.H.U. Szulik z Rownia. Termin wykonania do końca lipca 2012 r.

Sprawy inne:
- Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z użytkownikami jednej z działek, w sprawie
niewłaściwego zachowania się młodzieży na jego działce (skarga sąsiada).
- Uzgodniono że okresowa kontrola działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną, odbędzie się w
dniu 10.07.2012 r.
- Do Zarządu wpłynęły skargi użytkowników dwóch działek na niezgodne z regulaminem
  postępowanie sąsiadów. Sprawy zostały przekazane Komisji Rozjemczej.
                                                                                         Za Zarząd: Prezes  A. Włuka.

Komunikat.

1. W związku z powtarzającymi się przypadkami wynajmowania Domu Działkowca przez członka
ROD „BRATEK” a następnie użyczanie Domu Działkowca osobie obcej, Zarząd przypomina że
pełną odpowiedzialność za szkody i inne zaistniałe zdarzenia losowe ponosi działkowiec podpisujący umowę najmu Domu Działkowca.

Jest to również działanie na szkodę Ogrodu, ponieważ osoba nieuprawniona korzysta ze zniżek przysługujących naszym działkowcom. Stwierdzenia takiego postępowania będzie karne karą upomnienia oraz odmową zgody na wynajęcie Domu Działkowca w przyszłości.
                                                                                                          Za zarząd:Prezes A. Włuka.

2. Przypomina się o zakazie koszenia traw (zwłaszcza kosami spalinowymi) i wykonywania na działkach innych prac powodujących hałas w okresie od godz. 1200 w sobotę do poniedziałku rana.

 

 

                                        

                                                                  Żory dn.  26.02.2012 r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „BRATEK” w 2011 r. 

Nasz Ogród liczy 203 działki i obejmuje obszar ponad 7,3294 ha. W 2011 r. użytkowników zmieniło 8 działek. W tym okresie niestety zmarło  dziewięcioro naszych działkowców. Obecnie nasza społeczność liczy 352 działkowców którzy są członkami PZD. Te dane pochodzą z tych materiałów którymi Zarząd dysponuje obecnie, ale wiemy że w wielu przypadkach te dane są nieścisłe. Dlatego też razem z powiadomieniem o terminie Walnego Zebrania Zarząd rozesłał do państwa krótkie ankiety ażeby zaktualizować te dane. Oprócz zwykłych danych osobowych które muszą być w ewidencji działkowców, jest tam również pytanie o adres elektroniczny.

Wynika to z tego że kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatny i szybszy, a na ostatnim Zjeździe PZD w grudniu 2011 r. uchwalono zmiany w § 67 Statutu które dopuszczają taką formę kontaktów. 
 

Skład Zarządu się nie zmienił i Zarząd ogrodu pracuje w składzie:
Andrzej Włuka               - Prezes
Roman Myrda               - V-ce Prezes ds. Remontów.
Zofia Klaczyńska           - Skarbnik.

Maria Szary                   - Członek
Barbara Szachtsznajder  - Członek
Jan Łucki                      - Członek.

Gospodarzem Ogrodu pozostał pan Alojzy Wójcik.

Również Komisja Rewizyjna pracuje w niezmienionym składzie tj
p.Jan Pietroszek -Przewodniczący Komisji.
p. Adam Chodacki – Sekretarz.
p. Stanisław Nowak – Członek.


Komisja Rozjemcza pracuje w składzie:
p. Moćko Stanisław – Przewodniczący a Członkami są p. Smołka Andrzej,
i p. Młyńska Krystyna.

Godnym podkreślenia jest fakt że Komisja Rozjemcza nie musiała podejmować żadnej interwencji. Świadczy to o tym że atmosfera na Ogrodzie jest dobra i nie było żadnych zatargów.

W okresie od marca 2010 r. do marca 2011 r. Zarząd zbierał się 14 razy, Zebrania Zarządu odbywały się do września w każdą drugą środę miesiąca a od października w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 1700. Termin zebrań zmieniono na wniosek Komisji Rewizyjnej i teraz w Zebraniach Zarządu uczestniczą przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

W trakcie zebrań Zarząd podjął  25  Uchwał.

Uchwały dotyczyły różnych spraw takich jak zamiany użytkowników działek
i wygaśnięcia członkostwa oraz przyjęcia nowych działkowców, organizacji festynów, wydatków finansowych na zakupy materiałów i zakupy awaryjne, przygotowanie zebrania sprawozdawczego i rozpatrywania wniosków od działkowców.

W 2011r. zostały przeprowadzone dwa przeglądy działek- wiosenny w terminie 1-3 maj oraz jesienny w dniach 05-08 sierpień 2011r.

Przed Dożynkami Zarząd ogrodu wraz z komisją ds. przeglądu działek wytypował do odznaczeń 7 działkowców za wzorowe prowadzenie działek.

Komisja ds. przeglądów wytypowała również 5 działek które były szczególnie zaniedbane i zobowiązała Zarząd do zdyscyplinowania tych działkowców. Były to działki nr 87; 161; 162; 168; 195.  Z wszystkimi tymi działkowcami przeprowadzono rozmowy wyjaśniające.

W stosunku do jednego działkowca wszczęto postępowanie mające na celu pozbawienie go prawa użytkowania działki i skreślenia z listy działkowców. Chodzi o p. Dąbrowskiego z działki nr 84 który od dwóch lat zalega z opłatami.

W czerwcu jak co roku został zorganizowany Dzień Dziecka. Na ten cel Zarząd wydał
ze środków ogrodu  700zł  a reszta pochodziła z opłat działkowców. Otrzymaliśmy również dotację z Rady Dzielnicy Pawlikowski 150zł oraz z UM 100zł. Po imprezie dla dzieci odbyła się również majówka dla działkowców w całości sfinansowana przez uczestników.

W dniu 27.08.2011 r. odbył się  Dzień Działkowca, którego koszt wyniósł ~3000,00zł. w całości sfinansowany ze środków Zarządu.  

Na wniosek Delegatury w Rybniku, udostępniliśmy również Dom Działkowca na Nadzwyczajne Walne Zebranie,  działkowcom z ROD „Pod Kasztanami”.

W Domu Działkowca odbyło się też bezpłatne badanie słuchu z którego skorzystało ~20 osób.

Trochę statystyki.

W ubiegłym roku ogród zużył ponad 38m3  wody pitnej.

Wody gruntowej zużyto  1086m3  z dużej beczki i 161m3 z małej beczki.

Jeśli chodzi o energię elektryczną to całkowite zużycie wyniosło  niecałe 32 000kWh, w tym obie pompy w okresie od marca do grudnia zużyły 1280 kWh.  a Dom Działkowca zużył ~2500kWh.

W ubiegłym roku opłaty za energię elektryczną były rozliczane po cenie 48gr/kWh
i była to średnia cena brutto  z końca 2010 r. Razem z opłatą energetyczną (30 zł/działki) zebrano 14 138zł. Z tych pieniędzy płacimy za energię elektryczną jeszcze do kwietnia  tego roku. Za cały rok od kwietnia 2011 do kwietnia 2012 zapłacimy
16 000zł. Wg. ostatniej faktury za okres od grudnia do lutego średnia cena brutto za
1 kWh wynosi już prawie 51gr. Aby uniknąć niedoboru na energii elektrycznej,  tym roku energię elektryczną będziemy rozliczać po cenie 52 gr. za kWh.   

Na poprzednim Walnym Zebraniu została podjęta Uchwała nr 8/2011 w sprawie
wykonania odwodnienia w alejkach Cukiniowej, Agrestowej, Gruszkowej, Melonowej i alei Astrowej oraz wymiany 197mb. ogrodzenia wraz z bramą i furtką od strony Al. JPII.

Odwodnienie wykonywano systemem gospodarczym. W sumie wykonano 516 mb. odwodnienia z rur drenarskich Ø100-Ø50.

Na zakup materiałów tj, rur drenarskich i kanalizacyjnych, geowłukniny,  obsypki z kamienia i piasku wydano 4 904,38 gr. a przy wykonaniu tych robót działkowcy przepracowali 530 godzin. W sumie wartość tych robót wyniosła 11 204,38 zł. 

Na wykonanie wymiany ogrodzenia ( 197mb + brama i furtka) zebrano oferty z trzech firm:

PPUH Perspektywa z Jastrzębia która przedstawiła ofertę na ~41 300,00zł
PHU SIATKOBRAM z Wodzisławia oferta  ~31 500,00zł

PUH STALMET z Roju oferta  -26 000,00zł.

Wymianę ogrodzenia na podstawie uchwały 18/2011, zlecono firmie „STALMET”
z Roju.

Po dodatkowych negocjacjach z firmą STALMET podpisano umowę na kwotę
24 000zł. i terminem wykonania do 30.03.2012 r.

Ogrodzenie jest wykonane z dobrych jakościowo  materiałów (zarówno siatka jak i słupki są ocynkowane i malowane) więc jeżeli nie zostaną uszkodzone mechanicznie to wytrzymają długie lata.

I tu jest prośba do działkowców przy ogrodzeniu (p. Godlewski, Trybulski, Wojaczek, Widera, Kuczek, Piecha) aby sukcesywnie obcinać rozrastające się krzewy i chwasty aby nie wrastały w siatkę. 

Tak więc w sumie te roboty będą nas kosztować  ~39.204 zł. ale z pieniędzy działkowych wydamy tylko niecałe 19 000 zł. bo resztę stanowi dotacja z OZ Katowice w wysokości 10 000zł,  i prace działkowców. 

Ponadto zakupiono 12 szt. krzeseł do domu działkowca za 840zł, oraz uzupełniono wyposażenie Domu Działkowca w naczynia i sztućce. W bieżącym roku w miarę posiadanych wolnych środków na koncie Zarządu chcemy sukcesywnie wymieniać krzesła bo te które są obniżają standard wyposażenia.

Zakupiliśmy również spust uliczny (kratkę ściekową) bo chcemy zrobić porządek
z odprowadzeniem wody w rejonie bramy głównej. 

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działkowcom którzy w ubiegłym roku brali udział w pracach na rzecz ogrodu, za zaangażowanie i udział w życiu ogrodu. 

Dziękuję również kolegom i koleżankom z Zarządu ze udział w zebraniach i zaangażowanie w pracę Zarządu. Chciałbym podkreślić że mimo iż przepisy pozwalały nam przeznaczyć do 30% składki członkowskiej pozostającej na ogrodzie
(tj. około 1 300zł) na wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji statutowych, to zarówno Zarząd jak i Komisje zrezygnował z tego i pracowaliśmy całkowicie społecznie.
 

Bardzo dziękuję Komisji Rewizyjnej za skrupulatne i konstruktywne kontrole naszej działalności oraz cenne uwagi w sprawie występujących niedociągnięć, jak również chcę podziękować Komisji Rozjemczej za trwanie w pełnej gotowości do działania.

Za Zarząd:  A. Włuka.